พ.ศ. 2506 เริ่มก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในชื่อของ แผนกสารบรรณ หน้าที่หลักในขณะนั้นคือ ผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนการสอน พิมพ์จดหมายออก รับและแจกจ่ายไปรษณียภัณฑ์ให้แก่
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย


พ.ศ. 2521 เปลี่ยนชื่อเป็น แผนกตำราและคำสอน

พ.ศ. 2529 ขยายการให้บริการเพิ่มขึ้น ณ วิทยาเขตรังสิต

พ.ศ. 2535 โอนงานรับและแจกจ่ายไปรษณียภัณฑ์ของบุคลากร ให้แก่สำนักงานอธิการบดี ส่วนของนักศึกษาได้โอนให้แก่ฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการไปดำเนินการแทน

พ.ศ. 2545 เพิ่มศักยภาพทางการพิมพ์โดยการซื้อเครื่องพิมพ์ระบบ Digital on Demand ยี่ห้อฟูจิซีร็อกซ์ รุ่น DocuTech 6135 (เครื่องพิมพ์ขาว-ดำ) และรุ่น DocuColor 1250 (เครื่องพิมพ์สี่สี)

พ.ศ. 2548 อาคารสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (อาคาร 17) ณ วิทยาเขตรังสิต
ก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นอาคาร 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,815 ตารางเมตร ดังนั้น ในเดือนตุลาคมสำนักพิมพ์ฯ จึงย้ายที่ทำการมาประจำ ณ อาคารแห่งนี้ ส่วนที่วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
มีบุคลากรให้บริการผลิตสิ่งพิมพ์และข้อสอบเช่นกัน

พ.ศ. 2549 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพให้ปรับโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีหน่วยงาน 1 แผนก คือ แผนกบรรณาธิกร
มีหน้าที่หลัก คือ การให้บริการด้านงานก่อนการพิมพ์ (Pre-Prepress) เช่น การพิมพ์
ต้นฉบับ การพิสูจน์อักษร การออกแบบ และ้บริการให้คำปรึกษาด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ ตลอดจน
คิดค่าใช้จ่ายในการผลิตสิ่งพิมพ์แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพมีมติอนุมัติให้เพิ่มอีก 1 แผนก คือ แผนกผลิตและการตลาด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2551 โดยแผนกนี้มีหน้าที่หลักในการทำสำเนาสิ่งพิมพ์
ทุกประเภทและให้บริการหลังการพิมพ์ (Afterpress) อาทิ การตัด การพับ การเข้าเล่ม
การตรวจสอบคุณภาพงาน (QC) ก่อนการจัดส่ง ทั้งนี้รวมถึงการตลาดเพื่อจัดจำหน่ายตำรา
สู่ภายนอกและการรับจ้างทั่วไป ตลอดจนการประชาสัมพันธ์สำนักพิมพ์ฯ ผ่านเว็บไซต์และ
สื่อต่างๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่สำนักพิมพ์ฯ ให้เป็นที่รู้จักแก่หน่วยงานภายนอก เป็นต้น

+ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
อาคาร 8  ชั้น 3

+ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
อาคารสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เพื่อเป็นหน่วยงานให้บริการผลิต
สิ่งพิมพ์ประกอบการเรียนการสอนแก่อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ

เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดพิมพ์
ข้อสอบของมหาวิทยาลัย

เพื่อเป็นหน่วยงานให้บริการและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผลิตสิ่งพิมพ์แก่
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

เป็นศูนย์กลางการให้บริการผลิต
สิ่งพิมพ์ที่ม
ีคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการพิมพ์

เป็นสำนักพิมพ์ในระดับสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่มีความเป็นเลิศด้านการบริการและ
ผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ
หนังสือใหม่ จัดจำหน่ายที่
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด