ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตต์ ลิขิตถาวร
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี
 
อาจารย์พรชัย เสมแจ้ง
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
อาจารย์นันทมาส เกตุแก้ว
อาจารย์ศิริธร บุตรแก้ว
หัวหน้าแผนกบรรณาธิกรณ์
หัวหน้าแผนกผลิตและการตลาด
 
 
หนังสือใหม่ จัดจำหน่ายที่
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด