Download แบบฟอร์ม

การผลิตสิ่งพิมพ์ประเภทตำรา
ขอผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อจำหน่าย (สนพ.001)
Request Form for Publishing Printed Matter (BUP.001)

แจ้งพิมพ์ตำราที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)การทำสำเนาเอกสาร
การสำเนาสิ่งพิมพ์
(สนพ.031)


ขอผลิตสิ่งพิมพ์ด้วยเครื่อง DocuColor/DocuTech
(สนพ.009)
บริการอื่นๆ
ขอ Save ต้นฉบับสิ่งพิมพ์ (สนพ.008)

สั่งพิมพ์นามบัตร

คิดราคาค่าผลิตสิ่งพิมพ์
(สนพ.010)


ขอสแกนสิ่งพิมพ์เพื่อทำ
e-Paper (สนพ.011)

ขออนุมัติเขียนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/ตำรา (วก.130)

บันทึกขออนุมัติค่าตอบแทน
ผู้อ่านผลงานวิชาการ (Reader) (กค.131)


การว่าจ้างผลิตสิ่งพิมพ์และรับรองลิขสิทธิ์ (สนพ.013)

สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพหนังสือที่พิมพ์ภายนอก (สนพ.014)

 

      หมายเหตุ   แบบฟอร์มต้องกรอกโดยละเอียดให้ครบทุกรายการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
หนังสือใหม่ จัดจำหน่ายที่
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด