ท่านที่ต้องการแลกเปลี่ยน LINK กับสำนักพิมพ์ฯ กรุณาอีเมล์
รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ของท่าน ส่งมาที่ chanunshee.p@bu.ac.th

+
พจนานุกรม +
- ราชบัณฑิตยสถาน


+
กระดาษและอุปกรณ์การพิมพ์ +
- บริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
- บริษัทโปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
-
บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด
- www.xerox.com/docutech2000
- บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด
- บริษัท เปเปอร์ช๊อยส์ จำกัด
-
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)
-
บริษัทบราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทซีจีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
- http://www.dubuitfareast.com
-
http://www.dzcard.com
-
http://www.esko-graphics.com
- http://www.hp.com
- บริษัทอินเตอร์คอมพิวเตอร์ จำกัด
- บริษัทเคียวเซร่ามิต้า (ประเทศไทย)จำกัด
-
บริษัทส. ศรีอักษร พริ้นติ้ง โปรดักส์ จำกัด
- T.Thai General (1975) Co., Ltd.
- TAS UV Curing Co., Ltd.

+ สมาคม / ชมรมด้านการพิมพ์ +
- สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย
- ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย
- www.thethaiprinter.com
- www.colorgroupthai.com
- สมาคมการพิมพ์ไทย
- สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย
- สมาคมการค้าผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ไทย(สผจท)
+ โรงพิมพ์ / สำนักพิมพ์ +
- บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
- สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริษัทดำรงชัยการพิมพ์ จำกัด
- สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- บริษัทกนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด
+ ร้านหนังสือ / ศูนย์หนังสือ +
- บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- ร้านหนังสือดอกหญ้าออนไลน์
- ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Thai Amazon
- ร้านนายอินทร์
- เอเชียบุ๊คส์
- เดอะบุ๊คเชสต์
- นานมีบุ๊คส์
- Praphansarn Book Club

+ อื่นๆ +
- ศิลปวัฒนธรรมไทย
-
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
-
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
-
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
- ประเพณี การละเล่น และอารยธรรมไทย
-
ท่องเที่ยวไทย ประเพณีไทย วัฒนธรรมไทย
- ประเพณีไทย
-
นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย เพลงไทยเดิม
- รำไทย-รำวงมาตรฐาน นาฏศิลป์ไทย
- ความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย
- หุ่นกระบอกไทย

- กีฬาพื้นบ้าน ภูมิปัญญาพื้นบ้าน


 

หนังสือใหม่ จัดจำหน่ายที่
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด