การถ่ายทอดความรู้ของสำนักพิมพ์ฯ
KM ครั้งที่ 1 เรื่อง ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
KM ครั้งที่ 2 เรื่อง การผลิตสิ่งพิมพ์แบบครบวงจรที่ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
KM ครั้งที่ 3 เรื่อง การจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน
KM ครั้งที่ 4 เรื่อง การใช้เครื่องโทรสาร  
KM ครั้งที่ 5 เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ (KM)
KM ครั้งที่ 6 เรื่อง การทำความสะอาดสุขา
KM ครั้งที่ 7 เรื่อง นโยบายการผลิตสิ่งพิมพ์และเทคนิคการพิมพ์ที่ควรทราบ
KM ครั้งที่ 8 เรื่อง เทคนิคการใช้เครื่องตัดกระดาษ
KM ครั้งที่ 9 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ (Calendar) และการใช้เครื่องพิมพ์สี่สี
KM ครั้งที่ 10 เรื่อง การทำ Photo Book
KM ครั้งที่ 11 เรื่อง รูปแบบและการพิมพ์ตำรา
KM ครั้งที่ 12 เรื่อง ร่วมคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นบริการ
KM ครั้งที่ 13 เรื่อง เทคนิคการเข้าเล่มแบบเย็บกี่
KM ครั้งที่ 14 เรื่อง การสร้างคลังความรู้สู่องค์กรด้วย Wiki
KM ครั้งที่ 15 เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา (QA ) และการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน
KM ครั้งที่ 16 เรื่อง เคล็บ (ไม่) ลับกับเทคนิคทางการพิมพ์  
KM ครั้งที่ 17 เรื่อง การอบรม Microsoft Office Word 2007  
KM ครั้งที่ 18 เรื่อง การพัฒนาตำราสู่ e-book
 
 
   
 
หนังสือใหม่ จัดจำหน่ายที่
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด