บุคลากรสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อาจารย์พรชัย เสมแจ้ง
โทรศัพท์ : 0-2902-0299 ต่อ 2851
หัวหน้าแผนกบรรณาธิกร
หัวหน้าแผนกผลิตและการตลาด
อาจารย์นันทมาส เกตุแก้ว
อาจารย์ศิริธร บุตรแก้ว
โทรศัพท์ : 0-2902-0299 ต่อ 2854
โทรศัพท์ : 0-2902-0299 ต่อ 2859
รังสิต
แผนกบรรณาธิกร
ประกอบด้วยบุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านพิสูจน์อักษร ด้านออกแบบ และพิมพ์ต้นฉบับ ดังนี้
1. อาจารย์พิสูจน์อักษร 4 คน
2. อาจารย์ออกแบบ 1 คน
3. เจ้าหน้าที่เรียงพิมพ์ 6 คน
แผนกผลิตและการตลาด
ประกอบด้วยบุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการผลิตและการตลาด ดังนี้
1. อาจารย์ประจำ 3 คน
2. เจ้าหน้าที่ 2 คน
2. พนักงาน 10 คน
ธุรการสำนักพิมพ์ฯ
เจ้าหน้าที่ 1 คน
กล้วยน้ำไท
แผนกผลิตและการตลาด
ประกอบด้วยบุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการผลิตและการตลาด ดังนี้
1. อาจารย์ประจำ 1 คน
2. พนักงาน 7 คน
ธุรการสำนักพิมพ์ฯ
เจ้าหน้าที่ 1 คน
 
   
 

ปัจจุบันสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มีจำนวนบุคลากรดังนี้
        อาจารย์ ----12-- คน
        เจ้าหน้าที่ --10 --คน
        พนักงาน ---17 --คน
----
        *รวม    39   คน

(*ข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2557)
 
หนังสือใหม่ จัดจำหน่ายที่
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด