จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จัดจำหน่ายโดย : ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด 

ผู้ที่สนใจสั่งซื้อหนังสือ (20 เล่มขึ้นไป)
กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสั่งซื้อ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
 
หนังสือ/ตำรา เล่มล่าสุด
::: ตัวอย่างหนังสือ/ตำรา:::
คณะบัญชี (School of Accounting)
คณะบริหารธุรกิจ (School of Business Administration)
คณะนิเทศศาสตร์ (School of Communication Arts)
คณะนิติศาสตร์ (School of Law)
คณะมนุษยศาสตร(School of Humanities)
คณะเศรษฐศาสตร์ (School of Economics)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย (School of Science and Technology)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (School of Fine and Applied Arts)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (School of Engineering)
สถาบันภาษา (Language Institute)
วิทยาลัยนานาชาต (International College)
บัณฑิตวิทยาลัย (The Graduate School)
หนังสือทั่วไป