จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จัดจำหน่ายโดย : ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด 

ผู้ที่สนใจสั่งซื้อหนังสือ (20 เล่มขึ้นไป)
กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสั่งซื้อ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
การบัญชีต้นทุน
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ ไตรรัตน์รุ่งเรือง
พิมพ์ครั้งที่ 4 ปรับปรุงแก้ไข เดือนพฤษภาคม 2553
จำนวน 250 เล่ม  
ราคา 225 บาท

( Updated : 4 August 2010)
การบัญชีหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ ไตรรัตน์รุ่งเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ ทิศาวิภาต
พิมพ์ครั้งที่ 10 เดือนเมษายน 2553

จำนวน 140 เล่ม

 
ราคา 320 บาท

( Updated : 4 August 2010)
การบัญชีชั้นสูง 1
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา นาคะวิสุทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ
พิมพ์ครั้งที่ 6 เดือนเมษายน 2553

จำนวน 160 เล่ม

 
ราคา 220 บาท

( Updated : 4 August 2010)
การบัญชีชั้นสูง 2
ผู้แต่ง : คณาจารย์คณะบัญชี
พิมพ์ครั้งที่ 4 เดือนเมษายน 2553
จำนวน 160 เล่ม  
ราคา 280 บาท

( Updated : 4 August 2010)
การบัญชีต้นทุน
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี ช้อยสุนิรชร
พิมพ์ครั้งที่ 15 เดือนมีนาคม 2551
จำนวน 80 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 11 March 2010 )
การบัญชีภาษีอากร
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์
พิมพ์ครั้งที่ 10 เดือนเมษายน 2550
จำนวน 650 เล่ม  
ราคา 215 บาท

( Updated : 4 August 2010)
การบัญชีชั้นสูง 2
ผู้แต่ง : อาจารย์นภาพร วงศ์ศรีนันท์
พิมพ์ครั้งที่ 8 เดือนตุลาคม 2549
จำนวน 300 เล่ม  
ราคา 210 บาท

( Updated : 4 August 2010 )
การตรวจสอบและการควบคุมภายใน
ผู้แต่ง : อาจารย์สุจินต์ วงศ์ประธาน
พิมพ์ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2549
จำนวน 200 เเล่ม  
ราคา 175 บาท

( Updated : 4 August 2010 )
ความรู้ทั่วไปทางการบัญชี
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดาวรรณ แก้วผาบ
อาจารย์สุเนตร ศรีชัยนาท
พิมพ์ครั้งแรก เดือนตุลาคม 2548

จำนวน 510 เล่ม

 
ราคา - บาท

( Updated : 10 October 2005)
แบบฝึกหัดหลักการบัญชี 1
ผู้แต่ง : อาจารย์รัชนีกร ลีฬหวณิช
พิมพ์ครั้งที่ 10 ปรับปรุงแก้ไข เดือนพฤษภาคม 2548
จำนวน 2,200 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 11 June 2005 )
การบัญชีสินทรัพย์
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณี ตั้งใจกตัญญู
พิมพ์ครั้งที่ 6 ปรับปรุงแก้ไข เดือนมีนาคม 2548
จำนวน 110 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 9 June 2005 )
การบัญชีชั้นสูง 1
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี ช้อยสุนิรชร
พิมพ์ครั้งที่ 21 เดือนมกราคม 2548
จำนวน 50 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 12 March 2005 )
การบัญชีชั้นสูง 2
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ ไตรรัตน์รุ่งเรือง
พิมพ์ครั้งที่ 7 เดือนสิงหาคม 2547
จำนวน 120 เล่ม  
ราคา 355 บาท

( Updated : 4 August 2010 )
ความรู้ทั่วไปทางการบัญชี
ผู้แต่ง : อาจารย์สุเนตร ศรีชัยนาท
พิมพ์ครั้งแรก เดือนสิงหาคม 2547
จำนวน 140 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 24 September 2004 )
ความรู้ทั่วไปทางการบัญชี
ผู้แต่ง : อาจารย์กานดาวรรณ แก้วผาบ
พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงแก้ไข เดือนสิงหาคม 2547
จำนวน 320 เล่ม  
ราคา 165 บาท

( Updated : 4 August 2010 )
การบัญชีชั้นสูง 1
ผู้แต่ง : อาจารย์ชลธิชา นาคะวิสุทธิ์
พิมพ์ครั้งแรก เดือนพฤษภาคม 2547
จำนวน 140 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 4 May 2004 )
 
<<Previous 1 2 Next>>