จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จัดจำหน่ายโดย : ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด 

ผู้ที่สนใจสั่งซื้อหนังสือ (20 เล่มขึ้นไป)
กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสั่งซื้อ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
การบัญชีสินทรัพย์
ผู้แต่ง : คณาจารย์คณะบัญชี
พิมพ์ครั้งที่ 14 เดือนกรกฎาคม 2558
จำนวน 150 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 14 July 2015)
 
หลักการบัญชี 2
ผู้แต่ง : คณาจารย์คณะบัญชี
พิมพ์ครั้งที่ 14 เดือนพฤศจิกายน 2557
จำนวน 1,100 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 7 January 2015 )
หลักการบัญชี 1
ผู้แต่ง : คณาจารย์คณะบัญชี
พิมพ์ครั้งที่ 23 เดือนพฤศจิกายน 2557
จำนวน 50 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 13 December 2014)
ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร
ผู้แต่ง : อาจารย์คมกฤช ภาวศุทธินนท์
พิมพ์ครั้งที่ 12 เดือนพฤศจิกายน 2557
จำนวน 100 เล่ม  
ราคา 165 บาท

( Updated : 11 December 2014)
การบัญชีชั้นสูง 1
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ
พิมพ์ครั้งที่ 4 ปรับปรุงแก้ไข เดือนสิงหาคม 2557
จำนวน 170 เล่ม  
ราคา 260 บาท

( Updated : 28 August 2014 )
การบัญชีต้นทุน
ผู้แต่ง : อาจารย์สุจินต์ เพิ่มพิทักษ์
พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงแก้ไข เดือนสิงหาคม 2557
จำนวน 100 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 28 August 2014)
ความรู้ทั่วไปทางการบัญชี
เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันยกร จันทร์สาส์น
พิมพ์ครั้งที่ 7 ปรับปรุงแก้ไข เดือนสิงหาคม 2557
จำนวน 260 เล่ม  
ราคา 210 บาท

( Updated : 20 August 2014 )
การบัญชีต้นทุน
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ ไตรรัตน์รุ่งเรือง
าจารย์สุจินต์ เพิ่มพิทักษ์
พิมพ์ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2556

จำนวน 160 เล่ม

 
ราคา - บาท

( Updated : 5 August 2013)
การบัญชีหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
ผู้แต่ง : อาจารย์ปิยาภรณ์ อาสาทรงธรรม
พิมพ์ครั้งที่ 4 ปรับปรุงแก้ไข เดือนสิงหาคม 2555
จำนวน 280 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 21 August 2012)
 
<<Previous 1 2 Next>>