จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จัดจำหน่ายโดย : ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด 

ผู้ที่สนใจสั่งซื้อหนังสือ (20 เล่มขึ้นไป)
กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสั่งซื้อ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
การบัญชีการเงินเพื่อการบริหาร
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมณ์ ริ้วอินทร์
พิมพ์ครั้งที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2555
จำนวน 390 เล่ม  
ราคา 145 บาท

( Updated : 17 July 2012 )
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้แต่ง : คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
พิมพ์ครั้งที่ 3 เดือนสิงหาคม 2555
จำนวน 1,700 เล่ม  
ราคา 170 บาท

( Updated : 10 September 2012)
การบริหารการส่งเสริมการตลาด
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร วงศ์ณิชชากุล
พิมพ์ครั้งที่ 9 เดือนพฤษภาคม 2555
จำนวน 130 เล่ม  
ราคา 145 บาท

( Updated : 8 July 2012 )
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลพรรณ เชื้อบางแก้ว
พิมพ์ครั้งที่ 9 เดือนสิงหาคม 2554
จำนวน 230 เล่ม  
ราคา 270 บาท

( Updated : 28 August 2011 )
การวิจัยตลาด
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ มาลัย
พิมพ์ครั้งที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2554
จำนวน 50 เล่ม  
ราคา 150 บาท

( Updated : 28 August 2011 )
การบริหารการขาย
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤดี หลิมไพโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2554
จำนวน 70 เล่ม  
ราคา 365 บาท

( Updated : 23 August 2011 )
การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมณ์ ริ้วอินทร์
พิมพ์ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2554
จำนวน 130 เล่ม  
ราคา 190 บาท

( Updated : 13 July 2011 )
การจัดการ
ผู้แต่ง : คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
พิมพ์ครั้งที่ 9 เดือนพฤษภาคม 2554
จำนวน 2,650 เล่ม  
ราคา 195 บาท

( Updated : 13 July 2011 )
การบริหารงานผลิต
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเพชญ พนัสบดี
พิมพ์ครั้งแรก เดือนธันวาคม 2553
จำนวน 790 เล่ม  
ราคา300 บาท

( Updated : 4 January 2011 )
การพัฒนาบุคลิกภาพ
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลพรรณ เชื้อบางแก้ว
พิมพ์ครั้งที่ 11 เดือนสิงหาคม 2553
จำนวน 210 เล่ม  
ราคา 230 บาท

( Updated : 20 October 2010 )
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี
ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษรา ประกอบธรรม
พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงแก้ไข เดือนสิงหาคม 2553
จำนวน 100 เล่ม  
ราคา 240 บาท

( Updated 20 October 2010)
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์เชิงกลยุทธ์
ผู้แต่ง : อาจารย์คมสัน ตันสกุล
พิมพ์ครั้งที่ 5 ปรับปรุงแก้ไข เดือนมิถุนายน 2553
จำนวน 370 เล่ม  
ราคา 185 บาท

( Updated : 30 June 2010 )
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ผู้แต่ง : คณาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พิมพ์ครั้งที่ 4 ปรับปรุงแก้ไข เดือนพฤษภาคม 2553
จำนวน 220 เล่ม  
ราคา 125 บาท

( Updated : 30 June 2010 )
การวิเคราะห์ทางการเงินและการรายงาน
ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมณ์ ริ้วอินทร์
พิมพ์ครั้งที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2552
จำนวน 210 เล่ม  
ราคา 185 บาท

( Updated 14 November 2009)
กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง : ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว
พิมพ์ครั้งที่ 4 เดือนกันยายน 2552
จำนวน 60 เล่ม  
ราคา 215 บาท

( Updated : 30 October 2009 )
การจัดการ
ผู้แต่ง : อาจารย์จรินทร์ อาสาทรงธรรม
พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงแก้ไข เดือนกันยายน 2552
จำนวน 140 เล่ม  
ราคา 185 บาท

( Updated : 7 October 2009 )