จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จัดจำหน่ายโดย : ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด 

ผู้ที่สนใจสั่งซื้อหนังสือ (20 เล่มขึ้นไป)
กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสั่งซื้อ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
 
 
การบัญชีบริหาร
ผู้แต่ง : อาจารย์สัณฐิติ ทองช่วง
พิมพ์ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2558
จำนวน 300 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 20 January 2015)
 

การจัดการ

ผู้แต่ง : คณาจารย์ภาควิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
พิมพ์ครั้งแรก เดือนธันวาคม 2557
จำนวน 1,620 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 7 January 2015)
การตลาดบริการ
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤดี หลิมไพโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ 10 เดือนธันวาคม 2557
จำนวน 110 เล่ม  
ราคา 175 บาท

( Updated : 15 December 2014)