จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จัดจำหน่ายโดย : ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด 

ผู้ที่สนใจสั่งซื้อหนังสือ (20 เล่มขึ้นไป)
กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสั่งซื้อ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
Statistics for Social Sciences
Assoc. Prof. Suchada Bowarnkitiwong, Ph.D.
Tenth edition published in June 2010
160 copies  
Price 135 Baht

( Updated : 5 August 2010 )
Logic for Critical Thinking
Writer : Asst. Prof. Pratoom Angurarohita, Ph.D.
Ninth edition published in January 2009
470 copies
Price 125 Baht

( Updated : 5 August 2010 )