21

  จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จัดจำหน่ายโดย : ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด 

ผู้ที่สนใจสั่งซื้อหนังสือ (20 เล่มขึ้นไป)
กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสั่งซื้อ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
การวางแผนรณรงค์โฆษณา
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี เล็กประยูร
พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงแก้ไข เดือนพฤศจิกายน 2556
จำนวน 430 เล่ม  
ราคา 150 บาท

( Updated : 2 December 2013 )
การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง
พิมพ์ครั้งที่ 5 เดือนมกราคม 2557
จำนวน 200 เล่ม  
ราคา 130 บาท

( Updated : 17 January 2014 )
ยุทธศาสตร์การวางแผนการประชาสัมพันธ์
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง
พิมพ์ครั้งที่ 10 เดือนสิงหาคม 2556
จำนวน 180 เล่ม  
ราคา 185 บาท

( Updated : 26 August 2013 )
การโฆษณากับพฤติกรรมผู้บริโภค
ผู้แต่ง : ดร.ปฐมาพร เนตินันทน์
พิมพ์ครั้งแรก เดือนตุลาคม 2556
จำนวน 620 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 10 October 2013 )
กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาขั้นสูง
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศไนย สุนทรวิภาต
พิมพ์ครั้งที่ 11 เดือนกรกฎาคม 2556
จำนวน 260 เล่ม  
ราคา 105 บาท

( Updated : 23 August 2013 )
เทคนิคการผลิตงานทางวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์
ผู้แต่ง : อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
พิมพ์ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม 2556
จำนวน 340 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 26 August 2013)
การฝึกงานวิชาชีพประชาสัมพันธ์
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง
พิมพ์ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2556
จำนวน 70 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 1 March 2013 )
การถ่ายภาพวารสารศาสตร์
ผู้แต่ง : อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์
พิมพ์ครั้งแรก เดือนกุมภาพันธ์ 2556
จำนวน 150 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 1 March 2013 )
การวิจัยการโฆษณา
ผู้แต่ง : อาจารย์วีรพงษ์ พวงเล็ก
พิมพ์ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2556
จำนวน 270 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 4 February 2013 )
การประชาสัมพันธ์
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง
พิมพ์ครั้งที่ 9 เดือนมกราคม 2556
จำนวน 970 เล่ม  
ราคา 130 บาท

( Updated : 22 February 2013 )
การเขียนงานเชิงวารสารศาสตร์
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒณี ภูวทิศ
พิมพ์ครั้งแรก เดือนกันยายน 2555
จำนวน 180 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 18 September 2012)
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล
พิมพ์ครั้งที่ 12 เดือนสิงหาคม 2555
จำนวน 1,600 เล่ม  
ราคา 105 บาท

( Updated : 20 September 2012)
การประชาสัมพันธ์ทางการเมือง
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง
พิมพ์ครั้งที่ 8 ปรับปรุงแก้ไข เดือนสิงหาคม 2555
จำนวน 120 เล่ม  
ราคา 245 บาท

( Updated : 22 August 2012 )
การประชาสัมพันธ์
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง
พิมพ์ครั้งที่ 8 เดือนสิงหาคม 2555
จำนวน 210 เล่ม  
ราคา 130 บาท

( Updated : 4 September 2012 )
การโฆษณากับสังคม
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนา สัจจาศิลป์
พิมพ์ครั้งที่ 9 เดือนกรกฎาคม 2554
จำนวน 210 เล่ม  
ราคา 100 บาท

( Updated : 19 August 2011)
การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนี ภูวทิศ
พิมพ์ครั้งที่ 7 เดือนเมษายน 2554
จำนวน 70 เล่ม  
ราคา105 บาท

( Updated : 29 April 2011 )