21

  จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จัดจำหน่ายโดย : ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด 

ผู้ที่สนใจสั่งซื้อหนังสือ (20 เล่มขึ้นไป)
กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสั่งซื้อ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
 
 
การโฆษณากับสังคม
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชพันธุ์ ประวิชัย
พิมพ์ครั้งที่ 7 เดือนมกราคม 2558
จำนวน 490 เล่ม  
ราคา 85 บาท

( Updated : 11 February 2015 )
 
การเขียนงานประชาสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา ประวิชัย
พิมพ์ครั้งแรก เดือนกรกฎาคม 2558
จำนวน 390 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 14 July 2015)
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการบริหาร
เอกลักษณ์ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงองค์กร
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ เกษะประกร
พิมพ์ครั้งที่ 3 เดือนมกราคม 2558
จำนวน 260 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 11 February 2015 )
กลยุทธ์การจัดการโฆษณา
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศไนย สุนทรวิภาต
พิมพ์ครั้งที่ 9 เดือนมกราคม 2558
จำนวน 60 เล่ม  
ราคา 160 บาท

( Updated : 11 February 2015)
การประชาสัมพันธ์: หลักการและวิธีปฏิบัติ
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐา ฉางชูโต
พิมพ์ครั้งที่ 2 เดือนธันวาคม 2557
จำนวน 460 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 11 December 2014)
การสร้างสรรค์งานโฆษณา
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ภูรัต
พิมพ์ครั้งที่ 18 เดือนมกราคม 2558
จำนวน 330 เล่ม  
ราคา 115 บาท

( Updated : 21 January 2015 )

หลักการตลาดสำหรับนักนิเทศศาสตร์
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐา และคณะ
พิมพ์ครั้งที่ 16 เดือนกันยายน 2557
จำนวน 500 เล่ม  
ราคา 135 บาท

( Updated : 16 September 2014)
การบริหารความสัมพันธ์
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรหม ชมงาม
พิมพ์ครั้งที่ 2 เดือนธันวาคม 2557
จำนวน 50 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 11 December 2014)
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ผู้แต่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐา ฉางชูโต
พิมพ์ครั้งที่ 7 เดือนสิงหาคม 2557
จำนวน 200 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 2 September 2014 )
การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ
พิมพ์ครั้งที่ 3 เดือนกันยายน 2557
จำนวน 80 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 8 September 2014 )
การบริหารประเด็น
และการจัดการภาวะวิกฤติในองค์กร
ผู้แต่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ธนวุฒิ นัยโกวิท
พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงแก้ไข เดือนสิงหาคม 2557
จำนวน 60 เล่ม  
ราคา 210 บาท

( Updated : 21 August 2014 )
การวิเคราะห์การตลาดเพื่องานโฆษณา
ผู้แต่ง : อาจารย์เกียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์
พิมพ์ครั้งที่ 7 เดือนสิงหาคม 2557
จำนวน 240 เล่ม  
ราคา 145 บาท

( Updated : 1 September 2014 )
การถ่ายภาพดิจิทัล
ผู้แต่ง : อาจารย์ศาศวัต ธีรเศรษฐบดี
พิมพ์ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2557
จำนวน 1,010 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 13 August 2014 )
การเขียนบทโฆษณา
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศไนย สุนทรวิภาต
พิมพ์ครั้งที่ 5 เดือนสิงหาคม 2557
จำนวน 230 เล่ม  
ราคา 150 บาท

( Updated : 13 August 2014 )
การสื่อสารแบรนด์
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมยศ ธรรมรักษ์
พิมพ์ครั้งที่ 9 เดือนกรกฎาคม 2557
จำนวน 100 เล่ม  
ราคา 150 บาท

( Updated : 29 July 2014 )
การวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ์
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง
พิมพ์ครั้งแรก เดือนกุมภาพันธ์ 2557
จำนวน 110 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 17 February 2014)
   
<<Previous 1 2 3 4 Next>>