จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จัดจำหน่ายโดย : ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด 

ผู้ที่สนใจสั่งซื้อหนังสือ (20 เล่มขึ้นไป)
กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสั่งซื้อ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์
พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงแก้ไข เดือนพฤษภาคม 2556
จำนวน 110 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 13 June 2013 )
เศรษฐศาสตร์การเกษตรและการพัฒนาการเกษตร
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณีย์ ลิ้มประเสริฐ
พิมพ์ครั้งที่ 4 เดือนมกราคม 2556
จำนวน 60 เล่ม  
ราคา 170 บาท

( Updated : 22 Janury 2013 )
สถิติเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนดล พรพุทธพงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงแก้ไข เดือนเมษายน 2554
จำนวน 50 เล่ม  
ราคา 170 บาท

( Updated : 6 May 2011 )
เศรษฐกิจพอเพียง
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวรภย์ กุสุมา ณ อยุธยา
พิมพ์ครั้งแรก เดือนพฤศจิกายน 2553
จำนวน 110 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 15 November 2010 )
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรเศรษฐ เจียมจิโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2553
จำนวน 100 เล่ม  
ราคา 140 บาท

( Updated : 6 August 2010 )
คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 1
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีนัส เอมวัฒนา
พิมพ์ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2552
จำนวน 50 เล่ม  
ราคา 340 บาท

( Updated : 6 August 2010 )
คณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนดล พรพุทธพงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 5 เดือนกันยายน 2552
จำนวน 50 เล่ม  
ราคา 185 บาท

( Updated : 6 August 2010 )
เศรษฐศาสตร์แรงงานและแรงงานสัมพันธ์
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีนัส เอมวัฒนา
พิมพ์ครั้งที่ 3 เดือนมิถุนายน 2552
จำนวน 50 เล่ม  
ราคา 150 บาท

( Updated : 6 August 2010 )
เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาณี ไพศาลเวชกรรม
พิมพ์ครั้งที่ 6 ปรับปรุงแก้ไข เดือนเมษายน 2551
จำนวน 80 เล่ม  
ราคา 250 บาท

( Updated : 6 August 2010 )
เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวัน
ผู้แต่ง : อาจารย์ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น
พิมพ์ครั้งแรก เดือนมกราคม 2551
จำนวน 180 เล่ม  
ราคา 195 บาท

( Updated : 6 August 2010 )
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิษากร สิริวัฒน์
พิมพ์ครั้งที่ 12 เดือนตุลาคม 2550
จำนวน 100 เล่ม  
ราคา 225 บาท

( Updated : 6 August 2010 )
เศรษฐศาสตร์มหภาค
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัลยา รัตนประภาพร
พิมพ์ครั้งที่ 4 เดือนกันยายน 2550
จำนวน 70 เล่ม  
ราคา 300 บาท

( Updated : 6 August 2010 )
สถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
ผู้แต่ง : อาจารย์ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น
พิมพ์ครั้งแรก เดือนพฤศจิกายน 2549
จำนวน 160 เล่ม  
ราคา 485 บาท

( Updated : 6 August 2010 )
คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 2
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีนัส เอมวัฒนา
พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงแก้ไข เดือนมิถุนายน 2549
จำนวน 110 เล่ม  
ราคา 470 บาท

( Updated : 6 August 2010 )
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ผู้แต่ง : คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 9 ปรับปรุงแก้ไข เดือนพฤษภาคม 2548
จำนวน 2,300 เล่ม  
ราคา 100 บาท

( Updated : 6 August 2010 )
คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเศรษฐศาสตร
ผู้แต่ง : อาจารย์ขวัญกมล สาระบุตร
พิมพ์ครั้งที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2548
จำนวน 70 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 9 June 2005 )
 
<<Previous 1 2 Next>>