จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จัดจำหน่ายโดย : ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด 

ผู้ที่สนใจสั่งซื้อหนังสือ (20 เล่มขึ้นไป)
กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสั่งซื้อ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
   
เศรษฐศาสตร์มหภาค
ผู้แต่ง : คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 11 เดือนมกราคม 2558
จำนวน 910 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 23 January 2015 )
 
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ผู้แต่ง : คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 8 เดือนสิงหาคม 2557
จำนวน 730 เล่ม  
ราคา 125 บาท

( Updated : 4 September 2014 )
เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์
พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงแก้ไข เดือนสิงหาคม 2557
จำนวน 50 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 1 September 2014 )
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณีย์ ลิ้มประเสริฐ
พิมพ์ครั้งที่ 10 ปรับปรุงแก้ไข เดือนสิงหาคม 2557
จำนวน 90 เล่ม  
ราคา 225 บาท

( Updated : 29 August 2014 )
การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการ
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมกร ธาราศรีสุทธิ
พิมพ์ครั้งที่ 3 เดือนสิงหาคม 2556
จำนวน 70 เล่ม  
ราคา 155 บาท

( Updated : 23 August 2013 )
<<Previous 1 2 Next>>