จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จัดจำหน่ายโดย : ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด 

ผู้ที่สนใจสั่งซื้อหนังสือ (20 เล่มขึ้นไป)
กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสั่งซื้อ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
ทฤษฏีเครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น
ผู้แต่ง : ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน
พิมพ์ครั้งแรก เดือนพฤษภาคม 2552
จำนวน 60 เล่ม 3
ราคา 155 บาท

(Updated : 30 May 2009)
 
สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ผู้แต่ง : อาจารย์สงกรานต์ กันทวงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 3 เดือนเมษายน 2551
จำนวน 60 เล่ม 3
ราคา 145 บาท

( Updated : 1 May 2008 )
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
ผู้แต่ง : อาจารย์สงกรานต์ กันทวงศ์
พิมพ์ครั้งแรก เดือนพฤศจิกายน 2549
จำนวน 60 เล่ม 3
ราคา - บาท

(Updated : 15 November 2006)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวงจรดิจิตอล
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนะศักดิ์ พันธ์ประสิทธิ์
พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงแก้ไข เดือนพฤศจิกายน 2549
จำนวน 100 เล่ม 3
ราคา 370 บาท

( Updated : 8 November 2006 )
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
ผู้แต่ง : อาจารย์นันทิยา ชัยบุตร
พิมพ์ครั้งแรก เดือนตุลาคม 2548
จำนวน 50 เล่ม 3
ราคา - บาท

( Updated : 1 December 2005 )
ระบบไมโครโพรเซสเซอร์
ผู้แต่ง : อาจารย์สุพจน์ สุขโพธารมณ์
พิมพ์ครั้งแรก เดือนมิถุนายน 2548
จำนวน 110 เล่ม 3
ราคา 195 บาท

( Updated : 17 June 2005 )
ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
ผู้แต่ง : อาจารย์ธนะศักดิ์ พันธ์ประสิทธิ์
พิมพ์ครั้งแรก เดือนพฤศจิกายน 2547
จำนวน 70 เล่ม 3
ราคา 155 บาท

(Updated : 27 November 2004)
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร.0-2902-0299 ต่อ 2850-2852 E-mail: chanunshee.p@bu.ac.th