จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จัดจำหน่ายโดย : ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด 

ผู้ที่สนใจสั่งซื้อหนังสือ (20 เล่มขึ้นไป)
กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสั่งซื้อ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
การออกแบบสื่อ 4 มิติ
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิจจัง พันธะพจน์
พิมพ์ครั้งแรก เดือนกุมภาพันธ์ 2558
จำนวน 90 เล่ม
 ราคา - บาท   

( Updated : 3 March 2015 )
 
คู่มือประกอบการเรียนการสอนรายวิชา
ประวัติศาสตร์การออกแบบนิเทศศิลป์
ผู้แต่ง : อาจารย์เยาวเรศ รัตนอักษรศิลป์
พิมพ์ครั้งแรก เดือนพฤศจิกายน 2557
จำนวน 90 เล่ม  
ราคา - บาท 

( Updated : 1 December 2014 )
ประวัติแอนิเมชัน
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิจจัง พันธะพจน์
พิมพ์ครั้งแรก เดือนพฤศจิกายน 2557
จำนวน 90 เล่ม
 ราคา - บาท   

( Updated : 1 December 2014 )
ระยะ ค.ศ. 1819-96 แนวร่วมศิลปหัตถกรรมอังกฤษ
อิทธิพล, การรับแรงบันดาลใจบนกระบวนการทำให้มี
คุณค่า
ผู้แต่ง : อาจารย์เยาวเรศ รัตนอักษรศิลป์
พิมพ์ครั้งแรก เดือนพฤศจิกายน 2556
จำนวน 80 เล่ม  
 ราคา - บาท   

( Updated : 16 December 2013)
การออกแบบเกี่ยวกับการบรรณาธิการ
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี วิรุณานนท์
พิมพ์ครั้งแรก เดือนพฤษภาคม 2556
จำนวน 110 เล่ม
 ราคา - บาท   

( Updated : 10 June 2013 )
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ เริ่มต้นเขียนแบบด้วย 2D AutoCAD และ 3D SketchUp
ผู้แต่ง : อาจารย์มาณพ ศิริภิญโญกิจ
พิมพ์ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2553
จำนวน 120 เล่ม
 ราคา 330 บาท   

(Updated : 16 August 2010)

ศิลปะสมัยใหม่ในคริสต์ศตวรรษที่ 20: คิวบิสม์ถึงคอนเซปชวล อาร์ต

ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษิณา พิพิธกุล
พิมพ์ครั้งแรก เดือนกันยายน 2552
จำนวน 600 เล่ม
 ราคา 110 บาท   

( Updated : 6 August 2010 )
การออกแบบ 3 มิติ
ผู้แต่ง : อาจารย์ทักษิณา พิพิธกุล
พิมพ์ครั้งแรก เดือนพฤษภาคม 2550
จำนวน 310 เล่ม
 ราคา 115 บาท   

( Updated : 6 August 2010 )

ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก: เรอเนซองส์ ถึง โพสต์-อิมเพรสชั่นนิสม์

ผู้แต่ง : อาจารย์ทักษิณา พิพิธกุล
พิมพ์ครั้งแรก เดือนเมษายน 2550
จำนวน 380 เล่ม
 ราคา 150 บาท   

( Updated : 6 August 2010 )
บรรจุภัณฑ์กับการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
ผู้แต่ง : อาจารย์ปิยลัษณ์ เบญจดล
พิมพ์ครั้งแรก เดือนมิถุนายน 2549
จำนวน 120 เล่ม
 ราคา 385 บาท   

( Updated : 6 August 2010 )
การออกแบบนิเทศศิลป์ 1
ผู้แต่ง : อาจารย์สุมิตรา ศรีวิบูลย์
พิมพ์ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2547
จำนวน 50 เล่ม
 ราคา 110 บาท   

( Updated : 6 August 2010 )