จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จัดจำหน่ายโดย : ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด 

ผู้ที่สนใจสั่งซื้อหนังสือ (20 เล่มขึ้นไป)
กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสั่งซื้อ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

 

กฎหมายธุรกิจ
ผู้แต่ง : คณาจารย์คณะนิติศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 5 เดือนมกราคม 2558
จำนวน 530 เล่ม
ราคา 175 บาท

( Updated : 22 January 2015)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
ผู้แต่ง : คณาจารย์คณะนิติศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 5 เดือนสิงหาคม 2554
จำนวน 1,010 เล่ม  
ราคา 130 บาท

( Updated : 10 August 2011)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารยศิริชัย มงคลเกียรติศรี
พิมพ์ครั้งที่ 6 เดือนธันวาคม 2551
จำนวน 390 เล่ม  
ราคา 170 บาท

( Updated : 10 August 2010)
กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
ผู้แต่ง : ดร.อัมภารัชฎ์ วิเศษสมิต
พิมพ์ครั้งแรก เดือนพฤศจิกายน 2550
จำนวน 300 เล่ม
ราคา 80 บาท

( Updated : 10 August 2010)
English Legal Language
Writer :  Asst. Prof. Dr. Aunya Singsangob
Sixth edition, Published in June 2006
80 copies  
Price 145 Baht

( Updated : 10 August 2010)
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
ผู้แต่ง : อาจารย์วนิดา แสงสารพันธ์  
พิมพ์ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2548
จำนวน 250 เล่ม
ราคา 70 บาท

( Updated : 10 August 2010)
สัมมนากฎหมายแพ่ง
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงแก้ไข เดือนสิงหาคม 2548
จำนวน 170 เล่ม  
ราคา 420 บาท

( Updated : 10 August 2010)
กฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย มงคลเกียรติศรี
พิมพ์ครั้งแรก เดือนพฤศจิกายน 2547
จำนวน 100 เล่ม
ราคา 115 บาท

( Updated : 10 August 2010)