จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จัดจำหน่ายโดย : ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด 

ผู้ที่สนใจสั่งซื้อหนังสือ (20 เล่มขึ้นไป)
กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสั่งซื้อ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
การจัดการทางการตลาด
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
พิมพ์ครั้งที่ 5 เดือนสิงหาคม 2557
จำนวน 40 เล่ม  
ราคา - บาท

(Updated : 11 September 2014)
ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง
พิมพ์ครั้งที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2554
จำนวน 50 เล่ม  
ราคา 375 บาท

( Updated : 9 August 2011 )
การบริหารการเงินระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย
พิมพ์ครั้งที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2551
จำนวน 110 เล่ม  
ราคา 220 บาท

( Updated : 10 August 2010 )
Organizational Behavior: Theories and Concepts
Writer :  Assoc. Prof. Suthinan Pomsuwan, Ph.D.
Sixfth edition, Published in January 2007
90 copies
 
Price 405 Baht

( Updated : 10 August 2010 )