จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จัดจำหน่ายโดย : ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด 

ผู้ที่สนใจสั่งซื้อหนังสือ (20 เล่มขึ้นไป)
กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสั่งซื้อ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
Teaching English to Combodian Learners
Author: Michael Thomas Gentner, Ph.D.
First published
จำนวน 100 เล่ม 3
ราคา - บาท

(Updated : 3 April 2015)
 
Teaching English to Japanes Learners
Author: Michael Thomas Gentner, Ph.D.
First published
จำนวน 50 เล่ม 3
ราคา - บาท

(Updated : 3 April 2015)
Teaching English to Thai Learners
Author: Michael Thomas Gentner, Ph.D.
First published
จำนวน 50 เล่ม 3
ราคา 200 บาท

(Updated : 20 June 2014)