จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จัดจำหน่ายโดย : ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด 

ผู้ที่สนใจสั่งซื้อหนังสือ (20 เล่มขึ้นไป)
กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสั่งซื้อ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
ผู้แต่ง : คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิมพ์ครั้งแรก เดือนมกราคม 2558
จำนวน 1,050 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 27 January 2015 )
 
คณิตศาสตร์ธุรกิจ
ผู้แต่ง : คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิมพ์ครั้งที่ 8 เดือนกรกฎาคม 2558
จำนวน 1,330 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 6 July 2015 )
สถิติเพื่อสังคมศาสตร์
ผู้แต่ง : คณาจารย์ภาควิชาสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
พิมพ์ครั้งที่ 14 ปรับปรุงแก้ไข เดือนสิงหาคม 2557
จำนวน 690 เล่ม
 
ราคา - บาท

( Updated : 4 September 2014 )
แคลคูลัส 1
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนีย์ กาญจนะโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลี โชติกประคัลภ์
พิมพ์ครั้งที่ 4 เดือนมกราคม 2557
จำนวน 60 เล่ม
 
ราคา - บาท

( Updated : 15 January 2014 )
การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล
พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงแก้ไข เดือนกรกฎาคม 2556
จำนวน 1,340 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 15 August 2013 )
 
คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ สุขเสถียรวงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 5 ปรับปรุงแก้ไข เดือนกรกฎาคม 2556
จำนวน 100 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 5 August 2013 )
พีชคณิตเชิงเส้น
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เจริญนิตย์
พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงแก้ไข เดือนกรกฎาคม 2555
จำนวน 220 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 5 October 2012 )
 
พีชคณิตเชิงเส้น
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบ็ญจะ นิสสัยสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เจริญนิตย์
พิมพ์ครั้งแรก เดือนมีนาคม 2556
จำนวน 180 เล่ม
 
ราคา - บาท

( Updated : 15 March 2013 )
Fundamental Mathematics
Writer : Asst. Prof. Phayome Phienlamlert
Third edition published in June 2012
40 copies  
Price 275 Baht

( Updated : 21 June 2012 )
 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ:ภาคปฏิบัติ
ผู้แต่ง : คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิมพ์ครั้งที่ 3 เดือนตุลาคม 2554
จำนวน 1,750 เล่ม  
ราคา 210 บาท

( Updated : 31 January 2012 )