การอบรมประจำปีการศึกษา 2547
การอบรมประจำปีการศึกษา 2546
เรื่อง "เทคนิคการพิมพ์ตำราด้วยโปรแกรม Microsoft Word ขั้นสูง" เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ก.ย. 2546 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 972 อาคาร 9 ชั้น 7 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท โดยมีอาจารย์ปัทมาภรณ์ พิมพ์หานาม อาจารย์ประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร
หนังสือใหม่ จัดจำหน่ายที่
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด