รูปแบบการพิมพ์
รูปแบบการพิมพ์ที่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพกำหนดไว้ มีดังนี้
ขนาดหน้ากระดาษให้ตั้งค่าที่ Letter 8.5" x 11"

การกั้นหน้ากระดาษ (Margin)
  Top 0.75 นิ้ว
  Bottom 0.6 นิ้ว
  Left 1 นิ้ว
  Right 1 นิ้ว
  Gutter 0 นิ้ว
  Header 0.6 นิ้ว
  Footer 0 นิ้ว

ตัวอักษร (Font) รูปแบบตัวอักษรที่ใช้ในปัจจุบันคือ
Font Browalia New ขนาด 15 Point สำหรับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

สำหรับรูปแบบการพิมพ์ใหม่สามารถ Download ได้
 
สำหรับสิ่งพิมพ์ภาษาไทย
ตำรา  เอกสารคำสอน  และเอกสารประกอบการสอนเย็บเล่มที่ขึ้นต้นด้วยหน้าคี่
หน้าคำนำ  สารบัญ  แบบฝึกหัดท้ายบท  เอกสารอ้างอิง  บรรณานุกรม  อภิธานศัพท์  ดัชนี  ภาคผนวก
หน้าเนื้อหาที่มีชื่อบท 1 บรรทัด  หน้าเนื้อหาที่มีชื่อบท 2 บรรทัด  หน้าเนื้อหาที่มีชื่อบทมากกว่า 2 บรรทัด
ตำรา  เอกสารคำสอน  และเอกสารประกอบการสอนเย็บเล่มที่ขึ้นต้นด้วยหน้าคู่
แบบฝึกหัดท้ายบท  เอกสารอ้างอิง  บรรณานุกรม  อภิธานศัพท์  ดัชนี  ภาคผนวก
หน้าเนื้อหาที่มีชื่อบท 1 บรรทัด  หน้าเนื้อหาที่มีชื่อบท 2 บรรทัด  หน้าเนื้อหาที่มีชื่อบทมากกว่า 2 บรรทัด
เอกสารประกอบการสอนเย็บชุด
 
สำหรับสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
ตำรา  เอกสารคำสอน  และเอกสารประกอบการสอนเย็บเล่มที่ขึ้นต้นด้วยหน้าคี่
หน้าคำนำ  สารบัญ  เนื้อหา  แบบฝึกหัดท้ายบท  เอกสารอ้างอิง  บรรณานุกรม  อภิธานศัพท์  ดัชนี  ภาคผนวก
ตำรา  เอกสารคำสอน  และเอกสารประกอบการสอนเย็บเล่มที่ขึ้นต้นด้วยหน้าคู่
 หน้าเนื้อหา  แบบฝึกหัดท้ายบท  เอกสารอ้างอิง  บรรณานุกรม  อภิธานศัพท์  ดัชนี  ภาคผนวก
เอกสารประกอบการสอนเย็บชุด
 
หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 2850-2851
 
หนังสือใหม่ จัดจำหน่ายที่
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด