นโยบายการผลิตสิ่งพิมพ์ การถ่ายเอกสาร และพิมพ์เอกสารทั่วไป
นโยบายผู้อ่านผลงานวิชาการ (พ.ศ. 2544 )
หลักเกณฑ์การพิมพ์ตำรา
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือใหม่ จัดจำหน่ายที่
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด