การพิมพ์ระบบออฟเซต (Offset)
ส่วนใหญ่ใช้สำหรับพิมพ์ปกตำราและเอกสารประกอบการสอน แผ่นพับ และโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
การพิมพ์สำเนาระบบ On Demand Printing
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการพิมพ์งาน On Demand (ขาว-ดำ หรือพิมพ์เอกสาร 4 สี)
ผู้ขอใช้บริการต้องกรอกแบบฟอร์ม สนพ.009 โดยให้หัวหน้าหน่วยงานและรองอธิการบดีในสายนั้น ๆ ลงนามในแบบฟอร์ม สนพ.009 ด้วย
การให้บริการหลังการพิมพ์ (After Press)
นอกจากบริการหลักด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพยังมีการให้บริการหลังการพิมพ์ เช่น การเข้าเล่มทั้งระบบไสกาว และเย็บลวด การตัดเจียน การพับ และการเรียง-การเย็บชุด อัตโนมัติ เป็นต้น
 
เครื่องตัดกระดาษ
 
เครื่องเข้าเล่ม
 
เครื่องพับ
สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการเหล่านี้ ให้กรอกแบบฟอร์ม การขอใช้บริการทั่วไปได้ที่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
การถ่ายเอกสาร
สำหรับการทำสำเนาสิ่งพิมพ์ จำนวนไม่เกิน 60 ชุด
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการทำสำเนาสิ่งพิมพ์ ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งหมดไม่เกิน 60 ชุด ผู้ขอใช้บริการจะต้องกรอกแบบฟอร์ม สนพ.031
และถ้ามีจำนวนรวมทั้งหมดเกินกว่า 100 แผ่นขึ้นไป ผู้ขอใช้บริการจะต้องให้คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานนั้นลงนามในแบบฟอร์ม ก่อนทำสำเนาเอกสาร
การพิมพ์สิ่งพิมพ์เกิน 60 ชุด
สำหรับการทำสำเนาสิ่งพิมพ์จำนวนตั้งแต่ 61 ชุดขึ้นไปแต่ไม่เกิน 2,000 ชุด มีหมึกที่ให้บริการ คือ สีดำ สีแดง สีม่วง สีน้ำเงิน สีน้ำตาล และสีเขียว ให้ใช้แบบฟอร์ม สนพ.031
 
 
 
หนังสือใหม่ จัดจำหน่ายที่
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด