สิ่งพิมพ์เพื่อประกอบการเรียนการสอน
ตำรา
ตำรา หมายถึง เอกสารที่เขียนขึ้นใหม่ทั้งหมด หรือเอกสารประกอบการสอนที่เคยเย็บเป็นเล่มและได้รับการปรับปรุง ซึ่งมีสารบัญ ปีลิขสิทธิ์ ส่วนเนื้อหาซึ่งมีสรุปสาระสำคัญ
แต่ละบท คำถามท้ายบท บทสรุป ภาคผนวก และบรรณานุกรม
เอกสารประกอบการสอนเย็บเล่ม
เอกสารประกอบการสอนเย็บเล่ม หมายถึง เอกสารประกอบการสอนที่มีเนื้อหา กิจกรรมวิธีสอน สื่อการสอน วิธีการประเมินผล และบรรณานุกรม ทั้งนี้ ต้องเป็นเอกสารที่มีจำนวนพิมพ์ตั้งแต่ 61 หน้าขึ้นไป โดยหน้าปกสำนักพิมพ์ฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบพร้อมจัดพิมพ์ด้วยกระดาษอ๊าตมัน ไม่เกิน 2 สี เนื้อหาพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์
เอกสารคำสอน
เอกสารคำสอน หมายถึง เอกสารคำบรรยายหรือสื่ออื่นๆ ที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ และ
มีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน ทั้งนี้ ต้องเป็นเอกสารที่มีจำนวนพิมพ์ตั้งแต่
61 หน้าขึ้นไป โดยหน้าปกสำนักพิมพ์ฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบพร้อมจัดพิมพ์ด้วย
กระดาษอ๊าตมัน เนื้อหาพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์
เอกสารประกอบการสอนเย็บชุด (จำหน่าย)
เอกสารประกอบการสอนเย็บชุด (จำหน่าย) หมายถึงเอกสารที่มีจำนวนหน้าพิมพ์ตั้งแต่ 11 ถึง 60
หน้าขึ้นไป พิมพ์เป็นชุด เย็บที่มุมไม่มีหน้าปก
เอกสารประกอบการสอนเย็บชุด (แจก)
เอกสารประกอบการสอนเย็บชุด (แจก) หมายถึง เอกสารที่มีจำนวนหน้าพิมพ์ไม่เกิน 12 หน้า (A4) ใช้แจกเพื่อประกอบการเรียนการสอน เช่น แผนกำหนดการเรียนการสอนรายภาค กรณีศึกษา เป็นต้น ให้กรอก
แบบฟอร์ม สนพ.033
แบบฟอร์ม สนพ.001 และ สนพ.033 นี้สามารถขอได้ที่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพทั้งสองวิทยาเขตและสามารถดาวน์โหลดจาก http://bupress.bu.ac.th หรือ Form Center
การขออนุมัติผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อจำหน่าย ผู้เขียนจะต้องกรอกแบบฟอร์ม สนพ.001
โดยมหาวิทยาลัยจะอนุมัติจำนวนพิมพ์ 80% ของจำนวนนักศึกษาที่ต้องใช้เรียนในภาคการศึกษานั้นๆ ถ้าเป็นการพิมพ์ครั้งแรกหรือมีคำรับรองจากคณะฯ ว่าสามารถจำหน่ายแก่นักศึกษาได้หมด จึงจะพิจารณาจำนวนพิมพ์ที่
สูงกว่านี้ได้ สำหรับอาจารย์ผู้เขียนมีสิทธิ์เบิกตำราจำนวนท่านละ 5 เล่ม ส่วนผู้สอนร่วมมีสิทธิ์เบิกสิ่งพิมพ์ดังนี้
 
พิมพ์ครั้งแรก
(เล่ม)
พิมพ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป (เล่ม)
มีการปรับปรุง
ไม่มีการปรับปรุง

ผู้แต่ง
1 - 2 คน

ผู้แต่ง
3 คนขึ้นไป
ผู้แต่ง
1 - 2 คน
ผู้แต่ง
3 คนขึ้นไป
ผู้แต่ง
1 - 2 คน
ผู้แต่ง
3 คนขึ้นไป
5
2
2
1
1
1
ผู้สอนร่วมจะได้สิ่งพิมพ์ท่านละ 1 เล่ม
 
สิ่งพิมพ์เพื่อการดำเนินงานทั่วไปภายในมหาวิทยาลัย
เป็นสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น แบบฟอร์มต่างๆ คำสั่ง ประกาศ บันทึกภายใน ฯลฯ และเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนให้แก่คณาจารย์ ทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ โดยให้บริการการพิมพ์ด้วยระบบต่าง ๆ
 
สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ (คิดค่าใช้จ่าย)/Specific Printed
ทางสำนักพิมพ์ฯ ยังมีบริการทางการพิมพ์อื่นๆ แก่บุคลากรในราคาย่อมเยาว์ โดยสามารถ
ออกแบบมาเองแล้วนำมาพิมพ์ หรือให้ทางสำนักพิมพ์ออกแบบให้ อาทิ โปสเตอร์/Poster การ์ด/Card ประกาศนียบัตร/Certificate แผ่นพับ/Brochure แผ่นปลิว/Leaflet หัวจดหมาย/Letterhead โดยสามารถขอทราบค่าใช้จ่ายได้ที่ี่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


 
 
 
หนังสือใหม่ จัดจำหน่ายที่
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด