Website Structure

Intro

home/หน้าแรก
about us/เกี่ยวกับเรา service/บริการ new books
  - ประวัติความเป็นมา
- สถานที่ตั้ง
- วัตถุประสงค์
- ปณิธาน
- วิสัยทัศน์
- บุคลากร
- แผนผังองค์กร
- แผนงานประจำปี
- ภารกิจของแผนก
- บริการ
- สรุปผลการดำเนินงาน
- รายงานการประเมินตนเอง
- ประเภทของอุปกรณ์การพิมพ์
- นโยบายการผลิตสิ่งพิมพ์
- Color Guide
- Format Font
-
ขั้นตอนการขออนุมัติพิมพ์ตำราและเอกสารประกอบการสอน
- ขั้นตอนการขออนุมัติพิมพ์เอกสารประกอบการสอนเย็บชุด (ชีท) จำหน่าย

- รูปแบบการพิมพ์
- คณะบัญชี
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะนิเทศศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สถาบันภาษา
- วิทยาลัยนานาชาติ
- บัณฑิตวิทยาลัย
links/เว็บไซต์น่าสนใจ tips/สาระน่ารู้ activities/กิจกรรม forms/แบบฟอร์ม
  - สัญลักษณ์ในการพิสูจน์อักษร
- ลิขสิทธิ์
- เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ
- ความแตกต่างระหว่างตำรา - เอกสารประกอบการสอน - เอกสารคำสอน - หนังสือ
- บรรยากาศการอบรม เรื่อง "เทคนิคการพิมพ์ตำราด้วยโปรแกรม Microsoft Word ขั้นสูง"
- บรรยากาศการอบรม เรื่อง "เทคนิคการพิมพ์ตำราด้วยโปรแกรม Microsoft Visio 2003"
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

 
หนังสือใหม่ จัดจำหน่ายที่
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด