ในการผลิตสิ่งพิมพ์ทุกประเภท ภารกิจหนึ่งที่มีความสำคัญต่อความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของสิ่งพิมพ์นั้น คือ การพิสูจน์อักษร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการพิสูจน์อักษรสิ่งพิมพ์ ทั้งสองวิทยาเขต อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนควรเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการพิสูจน์อักษรในขั้นตอนสุดท้าย ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องและคุณภาพผลงานของท่านเอง
เพื่อให้การพิสูจน์อักษรเป็นไปตามระบบสากล จึงขอนำสัญลักษณ์ที่ใช้ในการพิสูจน์อักษรมาอธิบาย ดังนี้
 
สัญลักษณ์
ความหมาย
ตัวอย่าง

 
หนังสือใหม่ จัดจำหน่ายที่
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด