ความแตกต่างระหว่างตำรา - เอกสารประกอบการสอน - เอกสารคำสอน - หนังสือ
รายละเอียด
ตำรา
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารคำสอน
หนังสือ
1. คำจำกัดความ หมายถึง เอกสารทางวิชาการ
ที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ
อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหาทั้งหมดของรายวิชา หรือ
ส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตร โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชา
ในระดับอุดมศึกษา ในบางกรณี
ีผู้เขียนอาจเสนอตำรามาในรูปของสื่ออื่นๆ เช่น ซีดีรอม หรืออาจใช้ทั้งเอกสารและสื่ออื่นๆ ประกอบกันตามความ
เหมาะสม
หมายถึง เอกสารหรือสื่ออื่นๆ
ที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใด
วิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่สะท้อนให้เห็นถึงเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ
หมายถึง เอกสารคำบรรยายหรือสื่ออื่นๆ ที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่สะท้อน
ให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ และมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน
หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้
ไปสู่วงวิชาการ และ/หรือผู้อ่าน
ทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตร หรือต้องนำมาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ และ/หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง ในบางกรณีผู้เขียนอาจเสนอหนังสือมาในรูปของสื่ออื่นๆ เช่น ซีดีรอม หรือ อาจใช้ทั้งเอกสารหรือสื่ออื่นๆ ประกอบกันตามความเหมาะสม
2. ลักษณะการตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการพิมพ์เป็นรูปเล่มจากโรงพิมพ์หรือสำนักพิมพ์หรือถ่ายสำเนา เย็บเล่ม หรือจัดทำในรูปของสื่ออื่นๆ ที่เหมาะสม ซึ่งได้นำไปใช้ในการ เรียน
การสอนและได้รับการเผยแพร่
มาแล้ว
ได้รับการตีพิมพ์หรือถ่ายสำเนาเย็บเล่ม ได้รับการตีพิมพ์หรือถ่ายสำเนาเย็บเล่ม ได้รับการพิมพ์เป็นรูปเล่มจากโรงพิมพ์หรือสำนักพิมพ์ โดยได้รับการเผยแพร่มาแล้ว
3. ส่วนประกอบของเนื้อหา
คำนำ
สารบัญ
เนื้อหาวิชา
สรุปสาระสำคัญแต่ละบท
คำถามท้ายบท
บทสรุป
บรรณานุกรม
ดัชนี (ถ้ามี)
ภาคผนวก (ถ้ามี)
คำนำ
สารบัญ
แผนการสอน ได้แก่
- วัตถุประสงค์
- ขอบเขตวิชา
- วิธีการวัดผล
เนื้อหาวิชา
คำถามท้ายบท
บรรณานุกรม
คำนำ
สารบัญ
แผนการสอน ได้แก่
- วัตถุประสงค์
- ขอบเขตวิชา
- วิธีการวัดผล
เนื้อหาวิชา
คำถามท้ายบท
บรรณานุกรม
ภาคผนวก (ถ้ามี)
คำนำ
สารบัญ
เนื้อหาวิชา
สรุปสาระสำคัญแต่ละบท
คำถามท้ายบท
บทสรุป
บรรณานุกรม
ดัชนี (ถ้ามี)
ภาคผนวก (ถ้ามี)
4. การกรอกแบบฟอร์ม ใช้แบบฟอร์ม สนพ.001 และแบบฟอร์มสีขาว เพื่อขอรหัส ISBN (ในกรณีที่พิมพ์ครั้งแรก) ใช้แบบฟอร์ม สนพ.001 ใช้แบบฟอร์ม สนพ.001  
5. การระบุเลขมาตรฐานสากล ประจำหนังสือ..(ISBN) สำนักพิมพ์ฯ เป็นผู้ดำเนินการขอจากหอสมุดแห่งชาติ พร้อมระบุหมายเลข 2 แห่ง คือ
5.1 หน้าปกตำรา
  5.2 หน้าลิขสิทธิ์
ไม่ต้องระบุเลขมาตรฐานสากล ประจำหนังสือ (ISBN) ไม่ต้องระบุเลขมาตรฐานสากล
ประจำหนังสือ (ISBN)
 
6. หน้าปก พิมพ์ได้ไม่เกิน 4 สี พิมพ์ได้ไม่เกิน 2 สี พิมพ์ได้ไม่เกิน 2 สี  
7. จำนวนหนังสือที่ผู้แต่งมีสิทธิ์ได้รับ
พิมพ์ครั้งแรก
(เล่ม)
พิมพ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป (เล่ม)
มีการปรับปรุง
ไม่มีการปรับปรุง

ผู้แต่ง
1 - 2 คน

ผู้แต่ง
3 คนขึ้นไป
ผู้แต่ง
1 - 2 คน
ผู้แต่ง
3 คนขึ้นไป
ผู้แต่ง
1 - 2 คน
ผู้แต่ง
3 คนขึ้นไป
5
2
2
1
1
1

  ผู้สอนร่วมจะได้สิ่งพิมพ์ท่านละ 1 เล่ม