I
SBN

สถานที่ติดต่อขอเลข ISBN 
ฝ่ายจัดหาหนังสือและโสตทัศนวัสดุห้องสมุด
หอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน ท่าวาสุกรี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2281-5450 0-2281-5212
0-2281-9313
โทรสาร 0-2281-5450

หมายเหตุ : สำหรับการขอหมายเลข ISBN ให้กับตำราที่พิมพ์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทางสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพจะเป็นผู้ดำเนินการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท : โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1850-1852
วิทยาเขตรังสิต : โทร. 0-2902-0299 ต่อ 2850-2852
Home Page : http://bupress.bu.ac.th
E-Mail : chanunshee.p@bu.ac.th

International Standard Book Number (ISBN)

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ International Standard Book Number (ISBN) คือ เลขรหัสสากลที่กำหนดขึ้นใช้สำหรับ สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือทั่วๆ ไป มีจำนวน 10 ตัว โดยต้องระบุคำว่า ISBN แล้วจึงตามด้วยเลขรหัสทุกครั้ง มีความมุ่งหมายที่จะให้เป็น เอกลักษณ์ของหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง เพื่อความสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็วในการควบคุมข้อมูลสิ่งพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ในด้านการสั่งซื้อการแลกเปลี่ยน การบริการ และการควบคุมสต๊อกของสำนักพิมพ์

ประโยชน์ของเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ISBN
ส่งเสริมการเผยแพร่หนังสือภายในประเทศ โดยการเตรียมบัญชีเพื่อออกให้บริการใหม่
สามารถติดต่อกับสำนักพิมพ์อื่นๆ ได้ทั่วโลก โดยอาศัยสื่อจากสำนักงานใหญ่
บริการหนังสือได้รวดเร็ว แม่นยำ โดยเฉพาะทางระบบคอมพิวเตอร์
ทำการควบคุมและตรวจสอบสต๊อกของแต่ละสำนักพิมพ์ได้
สะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ
เป็นรหัสเอกลักษณ์ได้ทุกกรณีที่ต้องการความแม่นยำ

สำนักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ขอรับบริการ ต้องดำเนินการดังนี้
แจ้งส่วนประกอบของหนังสือ คือ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ (เดือนที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ) จำนวนหน้า (โดยประมาณ) และราคา (โดยประมาณ)
เมื่อได้รับเลขแล้ว ต้องนำไปพิมพ์ลงไว้ในหนังสือนั้นๆ เท่านั้น
เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว ต้องนำส่งมอบให้แก่หอสมุด แห่งชาติ อย่างน้อยชื่อเรื่องละ 2 เล่ม ตามเจตนา อันดีร่วมกันของพระราชบัญญัติการพิมพ์

 
 
 
หนังสือใหม่ จัดจำหน่ายที่
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด